Socialnämndens 2 november 2016 | Sverigedemokraterna i Habo

Socialnämndens 2 november 2016

Här kommer en liten sammanställning från socialnämndens sammanträde den 2 november.

Kommunen använder sig av hem team i samband med hemgång från Ryhov. Vårdplaneringen sker numera i hemmet där biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och representant för hemtjänsten planerar insatserna. Detta har till viss del minskat trycket på korttidsplatserna.

Vi fick information om arbetssättet ”Signs of safety”. Arbetssättet är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för ett barn/ungdom.

Årets sommarvikarier har fått yttra sig om arbetet. De är i stort sett lika nöjda i år som tidigare år.

Två Lex Sarah gicks igenom. Båda rör flykting- och integrationsenheten. Den Lex Sarahanmälan som rör en personals eventuella relation till en boende gör förvaltningen bedömningen att händelsen inneburit risk för allvarligt missförhållande och anmäler därmed händelsen till IVO (Inspektion för vård och omsorg). Den andra anmälan rör en fest vid högtidsfirande. Förvaltningen har i efterhand upprättat rutin för högtidsfirande och förvaltningen bedömning är att det inte är troligt att något liknande skulle kunna hända igen och händelsen anmäls därmed inte till IVO.

Mötet antog en internkontrollplan för trygghetslarm som ska göras under 2017. Internkontrollen innebär granskning av trygghetslarm. Internkontrollen ska ge svar på följande frågor.

– Hur säkerställer nämnden att personer som beviljats trygghetslarm får larmet installerat.
– Hur säkerställer nämnden att trygghetslarmet hämtas när behovet upphör.
– Hur säkerställer nämnden att trygghetslarmen fungerar.
– Hur säkerställer nämnden att larm åtgärdas.

Socialnämnden ändrade sin framställan hos kommunstyrelsen om tilläggssanslag från 1 mkr till 860 tkr för genomförande av arbetsmiljöprojekt inom äldreomsorgen.

Nämnden beslöt vidare att HVB på Hovslagaregatan skall stängas 2017-01-01 och de boende där flyttar till Ringvägens HVB.

I samband med ombyggnaden av demensenheten där dagens tre avdelningar ska bli fyra beslöts att antalet platser ska minskas från 44 till 40. Dagens lokaler håller inte den standard som socialstyrelsen kräver. Långa korridorer som medför förvirring och oro. De framtida lokalerna ska bestå av ett mindre antal rum som ligger runt gemensamhetsytor. För att arkitekten ska få detta att funka så blev det 4 rum mindre. Socialchefen såg inte detta som ett problem eftersom det idag är mellan 1 – 5 rum lediga. Vi tyckte att här är kvalitén av större vikt än kvantiteten.

Olle ställde också frågan om de boende på Kärrsgården har möjlighet till utevistelse varje dag. Det skulle man återkomma med.

Olle Moln-Teike och Mari Larsson SD Habo