Socialnämnden den 7 september | Sverigedemokraterna i Habo

Socialnämnden den 7 september

Onsdagen den 7 september var det åter dags för socialnämndens sammanträde. Denna gång var vi där båda två. En stor fråga som lades till var ärendet om ”Ombyggnation av demensenheterna på Kärrsgården”. Mer om det längre fram.

Flyktingverksamheten:
Under 2016 har Habo tagit emot 23 nyanlända. Under september kommer ytterligare 11 st. Det är två familjer. Sedan i mars har inga ensamkommande barn blivit anvisade till Habo. Idag bor det 15 på Ringvägen, 15 på Västersol och 14 på Hovslagaregatan. 4 bor i utslusslägenheter/stödboende. Migrationsverket har sagt upp avtalet med Habo kommun. Framöver är det lite ovisst om hur barnen kommer att fördelas i landet. Troligtvis blir det större geografiska områden som får anvisningar vilket gör att man kan samarbete kommuner emellan. Det som vi dock vet är att ersättningen per barn sänks ganska betydligt. Detta innebär att verksamheten måste slimmas.

Avgifter
Socialnämnden föreslår att avgifterna tas ut per utförd timme. Genom att höja avgifterna på städ, tvätt och inköp vill kommunen senarelägga tidpunkten för när man ansöker om hjälp. Detta med tanke på att Habo har den dyraste äldreomsorgen i Sverige. Tanken är att hemtjänsten inte skall utföra städ, tvätt och inköp. Avgifterna styr nämligen efterfrågan.

Avgiftens storlek är individuell och baseras på inkomst. Den som har låg inkomst betalar ingen eller reducerad avgift. Egendom och sparkapital räknas inte som inkomst och lämnas därför utanför när avgiftens storlek beräknas. SD yrkade avslag till förslaget.

Servicetjänster
Kommunen kommer att erbjuda servicetjänster d v s tvätt, städ och inköp. Detta kan nyttjas av de som fyllt 67 år. En avgift kommer att tas ut på 425 kr/timme. Privata utförare säljer samma tjänster och då kan RUT-avdraget utnyttjas, vilket gör att kommunens alternativ blir dyrare. Detta är medvetet för att man ska slippa utföra servicetjänsterna. Moderaterna yrkade avslag till förslaget. KD yrkade återremiss och det är också det som beslutades.

Matabonnemang
Idag betalar de som bor på boende för varje måltid. Detta tar mycket tid för personalen att administrera. Förslaget innebär att man betalar en summa per dag. Avdrag görs om man vistas på sjukhus.

Ekonomisk uppföljning – tertial 2
Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:

Politisk verksamhet 0 tkr
Socialförvaltningen gemensamt 650 tkr
Äldreomsorg – 3 100 tkr
Beräknad effekt av handlingsplan för äldreomsorg 500 tkr
Funktionshinderomsorg 500 tkr
Individ- och familjeomsorg 0 tkr

Summa – 1 450 tkr

Avvikelser jämfört med budget gällande flyktingverksamheten är 4 500 tkr.

Ombyggnad av demensavdelning på Kärrsgården
Idag strider Habo kommuns demensboende mot de nationella riktlinjerna. Nu består boendet utav tre avdelningar och dessa är inte lämpliga för dementa. En skiss har tagits fram och förslaget är att det blir fyra avdelningar med nio till elva boende. Totalt blir det några färre platser än idag men detta ses inte som ett problem eftersom det idag alltid finns flera lägenheter tomma. Tekniska har räknat och uppskattat kostnaden, mellan tumme och pekfinger, till 11 mnkr. Förslaget skickas vidare till budgetberedningen.

Budget
Förslaget till budget ligger inom den ram som tilldelats av kommunfullmäktige i juni 2016.

Detta innebär att socialnämnden måste spara cirka 3,3 mnkr inom äldreomsorgen.

Förvaltningen föreslår följande besparingar:
– sänkt bemanning demens från 0,76 till 0,74 årsarbetare per plats (0,4 mnkr)
– sänkt bemanning somatik från 0,74 till 0,70 årsarbetare per plats (0,7 mnkr)
– sänkt bemanning inom hemtjänsten för att nå 65 procent effektivitet (1,2 mnkr)
– förändrade taxor, bland annat hemsjukvårdsavgift och timtaxa i hemtjänsten ger ökade intäkter och minskad efterfrågan (0,4 mnkr)

När det gäller flyktingverksamhetens budget och Migrationsverkets planerade sänkning av ersättningen för ensamkommande barn så måste man för att få ekonomisk balans i verksamheten sänka kostnaderna med cirka 2,4 mnkr. Detta kommer göras genom att bland annat omvandla HVB-hem till så kallade stödboende, som har lägre bemanning än HVB-hemmen och se över kostnader för myndighetsutövning samt avsluta externa placeringar.

Olle Moln Teike (SD) yrkar att de föreslagna besparingarna om 2 700 tkr inom äldreomsorgen inte ska genomföras samt att avgifterna inte ska ändras. Istället ska besparingarna om 2 700 tkr ske inom flyktingverksamheten. Budgetförslaget röstades igenom av de övriga partierna.

Olle Moln-Teike och Mari Larsson SD Habo