Sverigedemokraterna i Habo | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Kommunstyrelsen den 17 augusti 2017

  Av joakim.lillamon den 19 augusti, 2017
  0

   

  Då var politiken igång igen efter ett välbehövligt sommar uppehåll. Först ut blir KS.
  Det första som togs upp var detaljplanenen för ”Vitsippebacken” mycket sades men politikerna verkar vara helt eninga i frågan om att det skall byggas. Många synpunkter hade kommit från allmänheten.

   

  Det togs ett beslut om låta trafikverket skulle få utvinna bergkross från Apelskift för byggnationen av den nya vägen 26/47.

  Delegation för fastighetsköp gavs till kommunalråden. En liten ändring gjordes. Kommunalråden måste vara eniga om fastighetsköpet annars måste det gå till KS.

  Ekonomin redovsiades mer eller mindre bara Socialnämndens – resultat vilket närmar sig 7-8 miljoner i år. Åtgärder som är plaerrade är att korttids avdelningen stängs ner. Samt nedskärningar på personal.

  Dessutom omfördelade man 1.5 miljoner för att öka strömförsörjningen till kommunhuset. När man byggde om glömde man bort att räkna med det ökade behovet av ström vilket gör att man får betala och göra det i efterhand..

  I övrigt var det några handlingsplaner och yttrande kommunen hade gjort.

  http://www.habokommun.se/contentassets/664a71e2b1574535a211349609b72aca/kallelser-2017/ks-170816.pdf

  http://www.habokommun.se/contentassets/664a71e2b1574535a211349609b72aca/protokoll-2017/ks-2017-08-16.pdf

  Olle Moln-Teike SD

   

 • Kyrkovalet närmar sig, är du redo ?

  Av joakim.lillamon den 19 augusti, 2017
  0

  Nu är det hög tid att förbereda oss inför kyrkovalet den 17:e september.

  Har du gått ur kyrkan och ändå vill vara med om att påverka Svenska kyrkan i rätt riktning, så kan du gå med igen. Tänk på att du bör göra det före den 1:a augusti.

  Du som är medlem i Svenska kyrkan och fyllt 16 år senast på valdagen är berättigad att vara med och rösta.

  En röst på på SD hjälper oss att vrida klockan bakåt från det absurda läget som kyrkan nu befinner sig i, och att mana kyrkan att ägna sig åt sitt ursprungliga värv.

  Se hela vårt manifest här: SD Manifest om kyrkovalet 2017

  Se vår film om kyrkovalet här: SD Filmen om kyrkovalet 2017

  Vill du vara med och hjälpa till i valkampanjen så hör av dig till oss i SD Habo.

   

 • Socialnämnden 14 juni 2017

  Av joakim.lillamon den 20 juni, 2017
  0

  Den 14 juni hade socialnämnden möte, det sista innan semesteruppehållet.

   

  Under våren har personalen haft ett projekt som heter ”Arbetsglädje”. Vi fick se ett litet klipp på hur det kan gå till på träffarna. Det har bedrivits en studiecirkel där man diskuterat hur man pratar med varandra. Även framåt hösten ska man ha någon aktivitet för att öka sammanhållningen. Man har märkt en förbättring och det bådar ju gott inför framtiden.

   

  Under 2016 har Karin Olin bedrivit en uppsökande verksamhet. Det har blivit 14 stycken besök.  Karin samtalar då om boendesituation och fallprevention. Hon klargör också vad som ligger på kommunens ansvar och vad som faller under det egna ansvaret.

   

  (MP) har lämnat in en motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar. MAS Cecilia Petersson förklarade att det görs redan idag och därmed avslog vi motionen.

  Den stora punkten under kvällen var budgetanpassning 2017. Förvaltningen hade lämnat förslag på nedskärningar. Dessa gick vi igenom punkt för punkt. I många av fallen var samtliga partier överrens om att avslå förslagen. Men i förslaget om att dra ner på nattpersonalen på särskilt boende från 7 till 6 så var det endast (SD) som ville avslå. (S), (KD), (L) och (M) godkände nerdragningen.  (SD) motsatte sig även att tjänsten som syn- och hörselkonsult skulle dras in. Vi tycker det är väldigt viktigt att ha en konsult som kan hjälpa till med hörapparater, belysning och belysningsanpassning. Efter att vi pratat oss varma om tjänsten så slöt även andra partier upp och ingen nerdragning blir aktuell.

   

  Nästa punkt behandlade riktlinjer för biståndshandläggning enligt SOL för äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Förslaget var ”Den som inte klarar städning kan var tredje vecka få städat två rum och kök, hall och toalett. Den enskilde ska så långt som det är möjligt delta i städningen. Den som inte klarar tvätt kan var tredje vecka få tvättat. Den enskilde ska så långt det är möjligt delta i tvättningen. Den som behöver stöd vid promenad kan få det beviljat en gång per vecka (inte som idag, 1 – 2 gånger). Den som har behov av färre än 20 matportioner per månad bedöms inte ha behov av matdistribution från kommunen.”. Nämnden beslöt att avslå alla punkter

  Denna kväll fick vi även in, från (M), ett nytt ord i vårt vokabulär  – MISCH-MASCH. Vad det innebär är det ingen som vet mer än Lars Elwing.

  Vi fick även information om flyktingverksamheten. Det nämndes inget om mordbrandsförsöket. När jag lyfta frågan fick man till svar att det är en polissak och förvaltningen inte avgör något sådant. Bekymret med bostäder kvarstår några av lägenheterna hade gått till anhöriginvandrare så kommunen måste hitta nya för kommunen måste fylla sin kvot. Vilket kan innebära spontanköp av fastigheter för att möta det nya behovet. Det ny inköpta Västersol kan komma att läggas ner senare i år.

  Liberalernas motion om ensamkommande rätt till boende och skola avslogs med motivering att nämnden inte kunde ta på sig mer ansvar än vad lagen säger. Verkligheten börjar verkligen komma ifatt övriga politiker!

  Man hade anställt 2 nya enhetschefer.

  Utöver det så ändrade man om riktlinjerna för parboende. Så att man skulle slippa för mycket spring på avdelningarna från utomstående.

  Trevlig sommar önskar

   

  Olle Moln-Teike, ordinarie                                             Mari Larsson, ersättare

 • Byggnadsnämnden den 8 juni 2017

  Av joakim.lillamon den 20 juni, 2017
  0

  Detta korta möte bestod inte av så många ärende men 2 st är väldigt viktiga.

  Bygglovet för gruppbostaden på västra solhöjden beviljades så det blir verklighet snart.

  Men det gavs även bygglov för byggnation av flerbostadshus med 14 lägenheter, förråd och miljöhus samt anläggande av parkeringsplats Kyrkeryd 6:2
  Det är dom omtalade lägenheterna vid Hjo/Kråkerydsvägen för nyanlända. Så det ser ut som det blir verklighet av det här med. Dessa bostäder har planerats för nyanlända från första början.

  Återvinningsstationen kommer att behöva flyttas det var inget bestämt ännu. Det hade kollats på andra sidan vägen vid förskolan.

  Utöver det så har nämndens förra beslut på avslag av nybyggnation av enbostadshus med eldstad i Furusjön överklagats. Men nämnden valde att invänta länsstyrelsen svar innan man omprövar ärendet.

  Man gav tidsbegränsat bygglov för pendelparkeringen. Man gjorde även justeringar i riktlinjerna för bostadsförsörjning efter de remissvar man hade fått in.

  Olle Moln-Teike Ersättare byggnadsnämnden SD Habo


  Olle Moln Teike

 • Kommunstyrelsen den 23 maj 2017

  Av joakim.lillamon den 20 juni, 2017
  0

  Kommunen beräknar göra ett överskott på 15.7 miljoner men Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden går 5.8 respektive 2.2 miljoner back.

  Kommunstyrelsen beslutade att säga upp nyttjandeavtalet med Munkaskogsföreningen. Dom ska vara avflyttade senaste vid årsskiftet.

  Man föreslog att fullmäktige skulle tillskjuta medel för att anlägga vägar, vatten och avlopp i Tumbäcks industriområde.

  Angående medborgarförslaget om upprustning av lekplatsen i Baskarp så valde man att inte göra dom föreslagna åtgärderna på lekplatsen. Men man skulle göra några mindre och inte så kostsamma åtgärder.

  Ur och Skur hade begärt att få ersättning för ”faktisk hyra”. kommunstyrelsens valde att gå på Barn och utbildningsnämnden beslut att inte ändra något i avtalet. då det inneburit att man brutit mot skollagen och att andra friskolor i kommunen kunde begära samma sak

  Man antog en handlingsplan för länsövergripande samverkan för Barns och unga psykiska, sociala och fysiska hälsa.
  förslag på kommunikationspolicy återremitterades.

  Science parks systemet valde man att utveckla genom att tillsätta en affärscoach som finansieras 50% av Habo och 50% av Mullsjö

  Vår motion om lokal för teknikintresserade ungdomar föreslog man att fullmäktige skulle överlåta det till budgetberedningen.
  Vår motion om Hälsans stig valde man att föreslå avslag. Vårt förslag var att man skulle ha en belyst gång/stig runt Furusjön. Men det blev för kostsamt. Men kultur och fritidsförvaltningen kunde göra några slingor i Furusjö tätort istället.

  Vår motion om nödsändare fick till svar att man redan använder det i kommunen.

  Efter det kom ett glädjande beslut om att utöka budgetberedningen och parlamentariska gruppen.

  Vi i SD tappade vår insyn och rösträtt när vi fick en politisk vilde som valde att lämna SD men inte sina uppdrag. Men nu fick vi tillbaka våra platser för att man röstade igenom att utöka budgetberedningen och parlamentariska gruppen och det skulle gå till Sverigedemokraterna.

  Sd påverkar!

  Olle Moln-Teike Ersättare kommunstyrelsen SD