Sverigedemokraterna i Habo | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Socialnämnden 10 oktober 2017

  Av joakim.lillamon den 12 oktober, 2017
  0

  Vår ordinarie ordförande Hans Jarstig var inte på plats.  Han fyllde 60 år och det kan väl räknas som giltig frånvaro.

  Bengt Olsson informerade om flyktingverksamheten. Vid årsskiftet kommer Västersol i Västra Kärr att stå tomt. Även halva ytan på Ringvägen är ledig. Samtlig personal (exklusive administration) sägs upp. Ringvägen beräknas att stängas helt under 2018.

  Den internkontroll som gjorts angående trygghetslarm lades inte till handlingarna, vilket tjänstemännen föreslagit. Det framkom flera brister i rutiner och förvaltningen har inte använts sig av den nya tekniken som digitaliseringen erbjudit. Kontakt med Tunstalls kontaktperson kommer att tas och de anställda kommer att få information och utbildning på hur man kan stärka kontrollen av larmen.  Mari Larsson (SD) förmedlar kontaktuppgifter till Birgitta Johansson/Habo. (Gjordes direkt på morgonen dagen efter). Birgitta Johansson önskade också att Mari Larsson kunde komma till Habo och dela med sig av Jönköpings rutiner och det sätt som de jobbar med där.

  Vi fick information om förfrågningsunderlag enligt LOV och därefter följde månadsuppföljningen för september. Hemtjänsten har som mål att vara hos brukarna 65 % av tiden men i dagsläget är de uppe i 51%.

  En ny lag träder i kraft den 1 januari 2018 som innebär att de som vårdats på Ryhov ska kunna tas emot i hemmet/korttids inom 3 dagar. Detta har kommun och region tillsammans ansvar för.

  En motion behandlades. Den handlade om rutiner vid åldersuppskrivningar av ensamkommande flyktingungdomar samt bidragssökande ”nysvenskar”. Habodemokraterna vill att vid misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen 2007:612 skall en polisanmälan göras. Detta görs redan idag. Angående åldersuppskrivningar av ungdomar så är detta ett ansvar som åligger Migrationsverket. Det är trots allt de som prövar asylrätten.

  Vi fick också information om hemsjukvårdsavgift. Lite olika kommuner och deras lösning presenterades.

   

  Olle Moln-Teike (SD) och Mari Larsson (SD), idag ordinarie

 • Byggnadsnämnden den 5 oktober 2017

  Av joakim.lillamon den 12 oktober, 2017
  0

  På detta mötet godkändes bygglov för nybyggnation av 2 bostadshus i Gäbo, det gavs bygglov för hus i både Älgafall och Äspered också.

  Strandskyddsdispans gavs i Risbro för tillbyggnad av fritidshus och i Munkaskog för byggnation av ett orangeri.

  Det togs beslut på sammanträdesdatum. Efter det kom det en del intressanta informationsärende.

  Först att Länsstyrelsen upphäver beslutet om bostäder för nyanlända vid Hjo/Kråkerydsvägen. Anledningen är att det är en felskrivning i detaljplanen över byggrätten vilket inte håller juridiskt så därför måste kommunen antagligen minska byggnationen eller ändra detaljplanen. Tiden för att ändra detaljplanen är rätt lång och det sker innan valet nästa år är inte troligt.

  Kärnekulla projektet kommer eventuellt komma upp för beslut första kvartalet eller andra nästa år.

  Sedan är det en del nya detaljplaner som kommer, en vid mölekullen, en bränninge för att nämna några. Så det händer mycket i Habo.

   

  Olle Moln-Teike SD Habo

 • Fritids & kulturnämnden 19 september 2017

  Av joakim.lillamon den 12 oktober, 2017
  0

  Nämnden beslutade att byta namn på ”Kammabacken ” till nedre och övre Kammabacken som underlättar för blåljusmyndigheteterna då järnvägstunneln är avstängd för biltrafik.

  Septembermötet hölls på slättens idrottsplats hos föreningen Habo friidrott. Föreningens ordförande berättade om historian bakom föreningen samt deras aktiviteter och om upprustningen av anläggningen, och med en vattengrav kan större tävlingar anordnas. Medlemsantalet ligger runt 300 medlemmar och ett stort antal ungdomar är aktiva.

  En för sent inkommen ansökan om lokalt aktivitetsstöd godkändes då nämnden gärna vill hjälpa idrottsföreningar i kommunen.

  Ett medborgarförslag ”broar över vätterbäckarna” beslutades att inte gå vidare med, då området är naturreservat och att ingen markägare ställde sig positiv.

  http://www.habokommun.se/contentassets/5399717e17f743c2b72ca7c984958328/protokoll-2017/fk170919.pdf

   

  Vi Sverigedemokrater tycker det är mycket bra med medborgarförslag och tar gärna emot medborgarförslag vi kan föra vidare för att få en bra kommun till invånarna.

  Detta är absolut kommunens bästa nämnd att jobba med, där alla alltid är positivt inställda för att hjälpa föreningar och ungdomar.

   

  Joakim Lindblom (SD) ersättare, och för detta möte sittande som ordinarie ledamot.

 • Kommunstyrelsen den 13 september 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

  Mötet började med att Barn och utbildningschefen rapporterade om det ekonomiska läget för förvaltningen.

  Efter det kom Bengt Fransson VD för de kommunala bolagen. Informerade om de pågående projekten, Byggnationen vid Gröne vägens skola hade vunnit laga kraft så Habo bostäder skulle inkomma med ett rivningslov. Malmgården kommer att bli färdigt runt februari nästa år. Där 11 av 21 lägenheter är reserverade för nyanlända. Habo Energi och Jönköping Energi bildar ett gemensamt bildar ett gemensamt kommunikationsoperatörs bolag.

  Därefter kom det ett förslag från förvaltningen om att göra om Hagabodaskolans kök till ett tillagnings kök. Något som vi inom SD har motionerat om. Vi ser till vikten och fördelarna av att maten lagas på plats i den mån det är möjligt.

  Kommunen fick därefter stoppa utbyggnaden av kommunala anläggningar på lilla Bränninge. Detta för att kommunen är i stort behov av mark för skolor och förskolor och måste lösa det innan området fortsätts att exploateras.

  Munkaskogs föreningen hade inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. I princip samma sak som sades i fullmäktige den sista augusti. Kommunens hållning har inte ändrats. Föreningen tillåts att nyttja fastigheten (Hyresfritt) med ingen uppsägnings tid i avtalet. Om dom inte tecknar avtalet skall dom avyttras vid årsskiftet.

  Kommunen tackade nej till att ha en vänort med Borodyanka i Ukraina.

  Kommunstyrelsen skickade en skrivelse till länsstyrelsen att Habo kommun endast kan ta emot 15 nyanlända nästa år. Anledningen till detta är för någon har överklagat modulerna vid Hjo/Kråkerydsvägen och fått igenom det till länsstyrelsen. Därför anser kommunstyrelsen att länsstyrelsen borde sänka antalet. När jag frågade efter en handlingsplan för dom 15 fick jag till svars att det inte finns någon men att ”det går att lösa” i alla fall.

  Liberalernas motion om att ensamkommande som ljugit om sin ålder skall fortsätta att få gå i skola och bo på HVB hemmen lyftes bort från dagordningen. Trots att både Barn och social nämnden föreslagit avslag.

  Till sist kan det tilläggas att vår politiske vilde har överklagat att vi fick tillbaka vår plats i Budgetberedningen och Parlamentariska gruppen. Förvaltningsrätten delade inte hans åsikt om inhibition (att beslutet inte gäller under utredningstiden). Svaret att upphäva beslutet fick kommunchefen i delegation att besvara.

  Olle Moln-Teike SD Habo

 • Byggnadsnämnden den 7 september 2017

  Av joakim.lillamon den 22 september, 2017
  0

  Mötet började med att vi återremitterade ett medborgarförslag om att hastighets begräsningar vid Alléskolan skulle utökas efter 17:00 och ej under Juli månad. Nämnden ställde sig positiva men ville ha ett utlåtande från Barn och utbildningsnämnden först

  Vi gav ut en sanktionsavgift för olovlig fasadändring.

  Det gavs ett bygglov för enbostadshus och garage i Munkaskog.

  Strandskydd dispens gavs vid Gäbo för en tillbyggnad

  Ekonomin ser bra ut för Byggnadsnämnden.

  Det gavs i uppdrag att upprätta en ny detaljplan vid pendelparkeringen. I planen kommer även att huset (Gamla stins huset) att inkludera och en bit bort.

  Olle Moln-Teike Ersättare Sd Habo