Kommunstyrelsen den 7 februari 2017 | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen den 7 februari 2017

Mötet började med en presentation av den nya kommunikatören vars uppgift är bland annat att täcka upp kommunsekreterarna.
I bokslutet redovisades ett ”all time high”. Men att Investeringarna är höga framöver och att vi tvingas fortfarande låna 25% av våra investerings behov.

Man avsatte pengar för sluttäckningen av Sibbabo och skrev ner värdet på Västersol med 3 miljoner

Habo bostäder hade inkommit med en ansökan om utökad borgen för ett projekten liljekonvaljen. Kostnaderna för projektet blir mycket dyrare än förväntat. Det beslöts att inför fullmäktige så skulle Habo bostäder vara representerade.

Ett nytt avfallsbolag med Jönköping, Mullsjö och Habo kommuner kommer att bildas. Det kommer att heta June avfall och miljö AB. Där Habo tillskjuter 400 000kr för köp av aktier i det nya bolaget.

Kommunen skall tillsätta en ny chef ”plan och exploateringschef”.

Kommunen ändrade om sin skrivelse om strandskyddet. Dom tog bort Munkaskog och har endast kvar Sjogarp

Vår motion om internetdag fick vi delvis bifall på men den återkommer till fullmäktige vår motion om budgetberedningen föreslogs avslag men den dyker också upp på fullmäktige.

Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen där bland annat Habo bostäder skall bygga 100 lägenheter under en 4 års period (2017–2020) behandlades.

Andre vice ordförande i fullmäktige röstades bort för att delta i Bolagsstämmorna för de kommunala bolagen.

I informationsärendet kunde man läsa att sträckan Habo Fagerhult kommer att berikas med 6 vägkameror under 2018.

Olle Moln-Teike SD