Kommunstyrelsen den 23 maj 2017 | Sverigedemokraterna i Habo

Kommunstyrelsen den 23 maj 2017

Kommunen beräknar göra ett överskott på 15.7 miljoner men Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden går 5.8 respektive 2.2 miljoner back.

Kommunstyrelsen beslutade att säga upp nyttjandeavtalet med Munkaskogsföreningen. Dom ska vara avflyttade senaste vid årsskiftet.

Man föreslog att fullmäktige skulle tillskjuta medel för att anlägga vägar, vatten och avlopp i Tumbäcks industriområde.

Angående medborgarförslaget om upprustning av lekplatsen i Baskarp så valde man att inte göra dom föreslagna åtgärderna på lekplatsen. Men man skulle göra några mindre och inte så kostsamma åtgärder.

Ur och Skur hade begärt att få ersättning för ”faktisk hyra”. kommunstyrelsens valde att gå på Barn och utbildningsnämnden beslut att inte ändra något i avtalet. då det inneburit att man brutit mot skollagen och att andra friskolor i kommunen kunde begära samma sak

Man antog en handlingsplan för länsövergripande samverkan för Barns och unga psykiska, sociala och fysiska hälsa.
förslag på kommunikationspolicy återremitterades.

Science parks systemet valde man att utveckla genom att tillsätta en affärscoach som finansieras 50% av Habo och 50% av Mullsjö

Vår motion om lokal för teknikintresserade ungdomar föreslog man att fullmäktige skulle överlåta det till budgetberedningen.
Vår motion om Hälsans stig valde man att föreslå avslag. Vårt förslag var att man skulle ha en belyst gång/stig runt Furusjön. Men det blev för kostsamt. Men kultur och fritidsförvaltningen kunde göra några slingor i Furusjö tätort istället.

Vår motion om nödsändare fick till svar att man redan använder det i kommunen.

Efter det kom ett glädjande beslut om att utöka budgetberedningen och parlamentariska gruppen.

Vi i SD tappade vår insyn och rösträtt när vi fick en politisk vilde som valde att lämna SD men inte sina uppdrag. Men nu fick vi tillbaka våra platser för att man röstade igenom att utöka budgetberedningen och parlamentariska gruppen och det skulle gå till Sverigedemokraterna.

Sd påverkar!

Olle Moln-Teike Ersättare kommunstyrelsen SD