Fritid- och kulturnämndens möte januari 2018. | Sverigedemokraterna i Habo

Fritid- och kulturnämndens möte januari 2018.

Fritid- och kulturnämndens möte januari 2018.

En liten sammanfattning av första mötet på det nya året.

Vi gick igenom den interna kontrollplanen för nämnden. Den såg bra ut och vi beslutade att jobba efter den.

 

  • Föreningsanslagen för 2018 gicks igenom och godkändes. SD ställde lite frågor.

 

  • Investeringsbidragen 2018 gicks igenom. Även här ställde SD en fråga angående Aledals IK:s verkstamhet.

 

  • Sedan 2013 har föreningar möjlighet att söka bidrag för bespisning i samband med läger och idrottsskolor. Beloppet för 2015 var 15 kr per deltagare och dag. Vi beslutade att 15 kr skulle gälla även för 2018.

 

  • Habo Wolley ansöker om ett bidrag på 40 000 kr. Föreningen är inte bara en idrottförening utan även ett socialt projekt där de bland annat engagerar sig i att främja integrationen av nyanlända. De har även riktad verksamhet mot ensamkommande flyktingungdomar. Dessa kostnader vill Habo Wolley inte lägga på sina medlemmar och söker därför bidrag. SD tycker att detta är ett mycket bra projekt men påpekade att det även finns svenska barn och ungdomar som inte har möjlighet att träna på grund av att familjen inte har en ekonomi som tillåter detta. Övriga partier ansåg att svenska barn/ungdomar kan söka pengar på annat håll, t ex Majblommeföreningen. Det beslöts att Habo Wolley får 40 000 kr i bidrag.

 

  • Under året har revisorerna löpande följt fritids- och kulturnämndens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra granskningsaktiviteter. En av de iakttagelser som gjordes var: ”Fritids- och kulturnämnden fungerar väldigt bra. Det väl fungerande arbetet är dock starkt beroende på förvaltningens duktiga personal.

 

Mari Larsson Sd