Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

89a7ec40fc71468ba12a1bc6bda26ec5

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

habo
 • Kommunstyrelsen den 12 oktober 2016

  Av joakim.lillamon den 23 oktober, 2016
  0

  Information från bolagen visade att det ser hyfsat bra ut ekonomiskt. Förslag på gemensamt avfallsbolag med Jönköping gick igenom. Frågan om en taxehöjning kunde inte besvaras. Men dom trodde inte att det skulle bli 20–25% höjning vilket sades i ett mycket tidigare skede. Taxan kommer antagligen inte höjas så mycket.

  Det utlystes en markanvisnings tävling för bostäder åt nyanlända vid korsningen hjo/kråkerydsvägen. Kommunen hade tidigare avsatt 14 miljoner för byggnationen i egen regi, men väljer nu att låta någon annan bygga för att hyra ut till kommunen. Detta kommer förstås bli dyrare i längden.

  Vi gick igenom revisionsrapporten om granskning av fakturahanteringen. Medel omfördelades för ombyggnationen av Fagerhults förskola. Övriga beslut tas av kommunfullmäktige.

  Olle Moln-Teike SD Habo

 • Byggnadsnämnden 6 oktober

  Av joakim.lillamon den 15 oktober, 2016
  0

  Mötet började med att vi gav bygglov för en tillbyggnad av ett hus i Gustav Adolf. Efter det utförde vi en sanktionsavgift för olovlig installation av eldstad.

  Bygglov bifölls också för ett hus på landsbygden samt för ett ridhus detta också ute på landet. Delegering gavs för 3 ärende. Två av dom hörde till samma fastighet och berör parkeringsplatser och en serveringsbyggnad.

  Det sista ärendet var om att göra om en församlingslokal till förskola ute i Rödån.
  Sista ärendet var ett godkännande för ett bygglov av ett lagertält.

  Olle Moln-Teike

 • Månadsrapport September

  Av joakim.lillamon den 6 oktober, 2016
  0

 • Socialnämnden 3 oktober 2016

  Av joakim.lillamon den 5 oktober, 2016
  0

   

  Åter dags för möte i socialnämnden. Denna gång på en måndag. Ska här göra en sammanfattning.
  Ett läkemedelsprojekt har genomförts av Region Jönköping. Detta avslutades i våras och vi fick en genomgång av resultatet. Man har strävat efter att fler patienter ska anslutas till apo-dos och det har man lyckats med i Habo. Förhoppningsvis kan fler tillkomma.
  Den nya boendechefen för HVB-hemmen på Ringvägen och Hovslagaregatan presenterade sig. Hon berättade att det för tillfället är lugnt på hemmen men man befarar att det kan bli oroligt i takt med att pojkarna får göra sina asylutredningar hos Migrationsverket. Verksamheten är svårplanerad eftersom den är så oviss, allt beroende på vad som sker med ankomsten av ensamkommande barn.

  Kommunen kommer att erbjuda alla över 67 år att köpa servicetjänster. D v s städ, inköp och tvätt. Detta blir ett försök på 1 år och kommer att utvärderas.
  En internkontroll har gjorts avseende introduktion av nyanställda. Förvaltningen skall ta fram en handlingsplans och redovisa den i december 2016.
  Månadsuppföljningen för september redovisades och det ser lite ljusare ut. Kostnaderna för hjälpmedel och förbrukningsmaterial inom HSL-verksamheten har ökat. Däremot lägre kostnader för biståndsenheten och dagverksamheten.

  Granskning gällande nämndernas hantering av sjukskrivningar: Svaret på revisionsrapporten godkändes och i korthet kan nämnas att det beslutats att varje chef ska ha maximalt 30 medarbetare och kostnader för sjuklöner kommer att redovisas löpande i samband med månadsuppföljningarna vid nämndens sammanträden. Socialnämnden delar inte uppfattningen att det vuxit fram en kultur där man inte vågar uttrycka kritik. Både berättigad och oberättigad kritik framkommer ständigt och i stor omfattning mot såväl chefer som mot verksamheten i sig. Totalt sett har arbetsbelastningen inom hemtjänsten inte ökat. Nämnden har som mål att minst 65 procent av den arbetade tiden inom hemtjänsten ska vara tid hos brukaren. Just nu är hemtjänsten uppe i 53 procent.

  Vi informerades om tre Lex Sarah, två som berörde äldreomsorgen och en som berörde HVB verksamheten.

  Olle Moln-Teike och Mari Larsson SD Habo

 • Socialnämnden den 7 september

  Av administrator den 20 september, 2016
  0

  Onsdagen den 7 september var det åter dags för socialnämndens sammanträde. Denna gång var vi där båda två. En stor fråga som lades till var ärendet om ”Ombyggnation av demensenheterna på Kärrsgården”. Mer om det längre fram.

  Flyktingverksamheten:
  Under 2016 har Habo tagit emot 23 nyanlända. Under september kommer ytterligare 11 st. Det är två familjer. Sedan i mars har inga ensamkommande barn blivit anvisade till Habo. Idag bor det 15 på Ringvägen, 15 på Västersol och 14 på Hovslagaregatan. 4 bor i utslusslägenheter/stödboende. Migrationsverket har sagt upp avtalet med Habo kommun. Framöver är det lite ovisst om hur barnen kommer att fördelas i landet. Troligtvis blir det större geografiska områden som får anvisningar vilket gör att man kan samarbete kommuner emellan. Det som vi dock vet är att ersättningen per barn sänks ganska betydligt. Detta innebär att verksamheten måste slimmas.

  Avgifter
  Socialnämnden föreslår att avgifterna tas ut per utförd timme. Genom att höja avgifterna på städ, tvätt och inköp vill kommunen senarelägga tidpunkten för när man ansöker om hjälp. Detta med tanke på att Habo har den dyraste äldreomsorgen i Sverige. Tanken är att hemtjänsten inte skall utföra städ, tvätt och inköp. Avgifterna styr nämligen efterfrågan.

  Avgiftens storlek är individuell och baseras på inkomst. Den som har låg inkomst betalar ingen eller reducerad avgift. Egendom och sparkapital räknas inte som inkomst och lämnas därför utanför när avgiftens storlek beräknas. SD yrkade avslag till förslaget.

  Servicetjänster
  Kommunen kommer att erbjuda servicetjänster d v s tvätt, städ och inköp. Detta kan nyttjas av de som fyllt 67 år. En avgift kommer att tas ut på 425 kr/timme. Privata utförare säljer samma tjänster och då kan RUT-avdraget utnyttjas, vilket gör att kommunens alternativ blir dyrare. Detta är medvetet för att man ska slippa utföra servicetjänsterna. Moderaterna yrkade avslag till förslaget. KD yrkade återremiss och det är också det som beslutades.

  Matabonnemang
  Idag betalar de som bor på boende för varje måltid. Detta tar mycket tid för personalen att administrera. Förslaget innebär att man betalar en summa per dag. Avdrag görs om man vistas på sjukhus.

  Ekonomisk uppföljning – tertial 2
  Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:

  Politisk verksamhet 0 tkr
  Socialförvaltningen gemensamt 650 tkr
  Äldreomsorg – 3 100 tkr
  Beräknad effekt av handlingsplan för äldreomsorg 500 tkr
  Funktionshinderomsorg 500 tkr
  Individ- och familjeomsorg 0 tkr

  Summa – 1 450 tkr

  Avvikelser jämfört med budget gällande flyktingverksamheten är 4 500 tkr.

  Ombyggnad av demensavdelning på Kärrsgården
  Idag strider Habo kommuns demensboende mot de nationella riktlinjerna. Nu består boendet utav tre avdelningar och dessa är inte lämpliga för dementa. En skiss har tagits fram och förslaget är att det blir fyra avdelningar med nio till elva boende. Totalt blir det några färre platser än idag men detta ses inte som ett problem eftersom det idag alltid finns flera lägenheter tomma. Tekniska har räknat och uppskattat kostnaden, mellan tumme och pekfinger, till 11 mnkr. Förslaget skickas vidare till budgetberedningen.

  Budget
  Förslaget till budget ligger inom den ram som tilldelats av kommunfullmäktige i juni 2016.

  Detta innebär att socialnämnden måste spara cirka 3,3 mnkr inom äldreomsorgen.

  Förvaltningen föreslår följande besparingar:
  – sänkt bemanning demens från 0,76 till 0,74 årsarbetare per plats (0,4 mnkr)
  – sänkt bemanning somatik från 0,74 till 0,70 årsarbetare per plats (0,7 mnkr)
  – sänkt bemanning inom hemtjänsten för att nå 65 procent effektivitet (1,2 mnkr)
  – förändrade taxor, bland annat hemsjukvårdsavgift och timtaxa i hemtjänsten ger ökade intäkter och minskad efterfrågan (0,4 mnkr)

  När det gäller flyktingverksamhetens budget och Migrationsverkets planerade sänkning av ersättningen för ensamkommande barn så måste man för att få ekonomisk balans i verksamheten sänka kostnaderna med cirka 2,4 mnkr. Detta kommer göras genom att bland annat omvandla HVB-hem till så kallade stödboende, som har lägre bemanning än HVB-hemmen och se över kostnader för myndighetsutövning samt avsluta externa placeringar.

  Olle Moln Teike (SD) yrkar att de föreslagna besparingarna om 2 700 tkr inom äldreomsorgen inte ska genomföras samt att avgifterna inte ska ändras. Istället ska besparingarna om 2 700 tkr ske inom flyktingverksamheten. Budgetförslaget röstades igenom av de övriga partierna.

  Olle Moln-Teike och Mari Larsson SD Habo