Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Socialnämnden den 8 februari 2017

  Av joakim.lillamon den 22 februari, 2017
  0

  Vi började mötet med en genomgång av förslaget att bygga om demensavdelingarna på Kärrsgården. Förslaget innebär mer öppna ytor och mindre avdelningar 8-10 lägenheter i varje.

  Sedan fick vi besök av personerna bakom integrationsprojektet ”mötesplats Habo”. Där länsstyrelsen skickat in 700,000kr. Där dom har bland annat språkcafé, dom informerar om kvinnofrid, om att man inte får slå barn, om att man inte skall spola golven i lägenheten.

  Dom har även fotboll med pingstkyrkan, praktikplatser för nyanlända på Kärrsgården och ett klädlager som gäller för alla.

  Därefter fick vi lite information om flyktingverksamheten. Vi tog emot 39 nyanlända föregående år och i år skall vi ta emot 57. Det finns boende till 20st och ”vi har inga lägenheter till förfogande”. Vid fråga om bostadssituationen fick jag till svar att köp av hus eller andra fastigheter kan bli aktuellt om det kommer till det.

  Eftersom verkligheten hinner ifatt så kommer dom att anpassa verksamheten efter dom nya lägre ersättningsnivåerna från staten.

  Ett HVB hem har stängts ner men det blir utslussnings lägenheter för dom ”ensamkommande” istället. Det kommer inte några ”ensamkommande barn” nu kommer det mycket ”unga män” istället.

  Efter den redovisningen valde nämnden att skjuta på de nya extrema höjningarna för äldre och funktionhinderomsorgen. Argumenten var att dom ”har varit dåliga på att informera” så dom ville skjuta på det tills dom hunnit göra det.

  Sedan kom bokslutet för 2016. Där siffrorna visar att hemtjänst och somatik en går back med några miljoner och att det täcks upp av statsbidragen från migrationsverket. Målet om ”65% av arbetad tid hos brukare” nådde vi endast 49% vilket var en förbättring från föregående år. Sjukfrånvaron var 9.04% sett över hela förvaltningen.

  ”Utfall 2016 Nyanlända”
  • Bidrag migrationsverket +3092000kr
  • Försörjningsstöd -687000kr
  • SFI (Svenska för invandare) -641000kr
  • Löner ledning, adm nyanlända -943000kr
  • Hyra bostäder -457000kr
  • Omkostn personal t.ex. möbler -86000kr
  • Tolk m.m. -78000kr

  ”Utfall 2016 Ensamkommande barn”
  • Bidrag migrationsverket +52338000kr
  • Försörjningsstöd -285000kr
  • Köpt externa platser -11712000kr
  • Löner, ledning, adm, boende -23688000kr
  • Hyror egna HVB hem inkl städ m.m. -2707000kr
  • Ombyggnations Hovslagaregatan -729000kr
  • Möbler och övriga inventarier -963000kr
  • Mat -1809000kr
  • Förbrukningsmaterial -296000kr
  • Bilar -191000kr
  • Busskort -86000kr
  • Inhyrd personal -2796000kr
  • Nedskrivning (Västersol) -3000000kr
  • Tolk, handledning -235000kr
  • Företagshälsovård -159000kr
  • Sommarskola -110000kr
  • Stimulanspeng, fritidsaktiviteter -576000kr

  Efter bokslutet gick vi igenom en revisionsrapport där förslagen från dom redan hade åtgärdas.
  Det diskuterades även lite om ”aktiviteter vid särskilt boende”. Där bland annat gemensamma aktiviteter kommer att ske enligt ett ”årshjul”. Det pratades om att anordna en studiecirkel med Boken om Habos historia.

  Tills sist gick vi igenom verksamhetsplan, 2st Lex Sarah, kontaktpolitiker och lite personalfrågor. Där demens avdelningen har delats upp och fått 1 till chef. På västersol hyr man en chef.
  Det var allt för detta långa mötet.

  Läs mer på protokollet Länk

  Olle Moln-Teike SD Habo

 • Miljönämnden 9 feb 2017

  Av joakim.lillamon den 22 februari, 2017
  0

  Bokslut och verksamhetsberättelse för miljönämnden 2016 presenterades och godkändes.

  Uppföljning av visioner och mål redovisades, där förvaltningen fullföljt målen trots personalbrist.
  I övrigt inga synpunkter och godkändes.
  Förvaltningen har lyckats hålla en hög kvalitet och korta handläggningstider för att ge Habo och Mullsjö god service.

  Redovisning av delegationsbeslut.

  Informationsärenden redovisades:
  – Ekonomisk redovisning av miljönämndens verksamhet november 2016 –
  december 2016
  – Förbud om utsläppande av livsmedel på marknaden
  – Projektsammanställning – Allergener i oförpackade livsmedel
  – Miljösamverkan f:s verksamhetsberättelse 2016
  – Miljösamverkan f:s verksamhetsplan för 2017-2019
  – På g från Miljösamverkan f
  – Delegering arbetsmiljö

  Nämnden fick information om projektet. Allergener i oförpackade livsmedel vilket var mycket intressant att lyssna på.

  Nämnden fick även information om, Miljösamverkan f, som fyller en viktig funktion i samarbetet mellan kommunerna och kunskapsutbytet i länet.

  Protokollet finns att läsa här: Länk

   

  Joakim Lindblom (SD) tjänstgörande ersättare.

 • Kommunstyrelsen den 7 februari 2017

  Av joakim.lillamon den 13 februari, 2017
  0

  Mötet började med en presentation av den nya kommunikatören vars uppgift är bland annat att täcka upp kommunsekreterarna.
  I bokslutet redovisades ett ”all time high”. Men att Investeringarna är höga framöver och att vi tvingas fortfarande låna 25% av våra investerings behov.

  Man avsatte pengar för sluttäckningen av Sibbabo och skrev ner värdet på Västersol med 3 miljoner

  Habo bostäder hade inkommit med en ansökan om utökad borgen för ett projekten liljekonvaljen. Kostnaderna för projektet blir mycket dyrare än förväntat. Det beslöts att inför fullmäktige så skulle Habo bostäder vara representerade.

  Ett nytt avfallsbolag med Jönköping, Mullsjö och Habo kommuner kommer att bildas. Det kommer att heta June avfall och miljö AB. Där Habo tillskjuter 400 000kr för köp av aktier i det nya bolaget.

  Kommunen skall tillsätta en ny chef ”plan och exploateringschef”.

  Kommunen ändrade om sin skrivelse om strandskyddet. Dom tog bort Munkaskog och har endast kvar Sjogarp

  Vår motion om internetdag fick vi delvis bifall på men den återkommer till fullmäktige vår motion om budgetberedningen föreslogs avslag men den dyker också upp på fullmäktige.

  Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen där bland annat Habo bostäder skall bygga 100 lägenheter under en 4 års period (2017–2020) behandlades.

  Andre vice ordförande i fullmäktige röstades bort för att delta i Bolagsstämmorna för de kommunala bolagen.

  I informationsärendet kunde man läsa att sträckan Habo Fagerhult kommer att berikas med 6 vägkameror under 2018.

  Olle Moln-Teike SD

 • Byggnadsnämnden 2 feb 2017

  Av joakim.lillamon den 9 februari, 2017
  0

  Mötet började med en ansökan om parkeringstillstånd för en rörelsehindrad. Nämnden avslog ansökan.

  Därefter upprättade vi en detaljplan för utökning av bostäder i Habo centrum. Där Habo Bostäder vill bygga 50-80 lägenheter.
  Kvarteret där dom vill bygga är området vid fritidsgården och Solrosens blommor. När och om det skall byggas får framtiden utvisa.

  Sedan beviljade vi tre förhandsbesked för enbostadshus i Fagerhult, Berg och Ebbarp.

  Det redovisades en kundenkät där förvaltningens insats kom fram. Bland annat kan det nämnas att utöver kompetent personal och god service så var snitt tiden för handläggning av delegationsärenden endast nio dagar.

  Vi gick igenom mål och visioner för 2016 och även bokslutet.
  Byggnadsnämnden gjorde ett positivt bokslut vilket alltid är bra!

  Till sist gick vi igenom informations och delegationsärenden.
  Vad som kan nämnas är att pendelparkeringen har överklagats och man har nu på högre instans avslagit bygglovet.

  Olle Moln Teike, Tjänstgörande ersättare SD Habo.