Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Habo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

092357c068734abfa0f0001d4efab341

Morgan Malmborg

Gruppledare

(Politiska frågor)

0704-937954

morgan.malmborg@sd.se

89a7ec40fc71468ba12a1bc6bda26ec5

Olle Moln-Teike

Ordförande Habo/Mullsjö

(Kommunföreningsfrågor)

0734-072366

olle.moln.teike@sd.se

 • Socialnämnden den 7 september

  Av administrator den 20 september, 2016
  0

  Onsdagen den 7 september var det åter dags för socialnämndens sammanträde. Denna gång var vi där båda två. En stor fråga som lades till var ärendet om ”Ombyggnation av demensenheterna på Kärrsgården”. Mer om det längre fram.

  Flyktingverksamheten:
  Under 2016 har Habo tagit emot 23 nyanlända. Under september kommer ytterligare 11 st. Det är två familjer. Sedan i mars har inga ensamkommande barn blivit anvisade till Habo. Idag bor det 15 på Ringvägen, 15 på Västersol och 14 på Hovslagaregatan. 4 bor i utslusslägenheter/stödboende. Migrationsverket har sagt upp avtalet med Habo kommun. Framöver är det lite ovisst om hur barnen kommer att fördelas i landet. Troligtvis blir det större geografiska områden som får anvisningar vilket gör att man kan samarbete kommuner emellan. Det som vi dock vet är att ersättningen per barn sänks ganska betydligt. Detta innebär att verksamheten måste slimmas.

  Avgifter
  Socialnämnden föreslår att avgifterna tas ut per utförd timme. Genom att höja avgifterna på städ, tvätt och inköp vill kommunen senarelägga tidpunkten för när man ansöker om hjälp. Detta med tanke på att Habo har den dyraste äldreomsorgen i Sverige. Tanken är att hemtjänsten inte skall utföra städ, tvätt och inköp. Avgifterna styr nämligen efterfrågan.

  Avgiftens storlek är individuell och baseras på inkomst. Den som har låg inkomst betalar ingen eller reducerad avgift. Egendom och sparkapital räknas inte som inkomst och lämnas därför utanför när avgiftens storlek beräknas. SD yrkade avslag till förslaget.

  Servicetjänster
  Kommunen kommer att erbjuda servicetjänster d v s tvätt, städ och inköp. Detta kan nyttjas av de som fyllt 67 år. En avgift kommer att tas ut på 425 kr/timme. Privata utförare säljer samma tjänster och då kan RUT-avdraget utnyttjas, vilket gör att kommunens alternativ blir dyrare. Detta är medvetet för att man ska slippa utföra servicetjänsterna. Moderaterna yrkade avslag till förslaget. KD yrkade återremiss och det är också det som beslutades.

  Matabonnemang
  Idag betalar de som bor på boende för varje måltid. Detta tar mycket tid för personalen att administrera. Förslaget innebär att man betalar en summa per dag. Avdrag görs om man vistas på sjukhus.

  Ekonomisk uppföljning – tertial 2
  Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:

  Politisk verksamhet 0 tkr
  Socialförvaltningen gemensamt 650 tkr
  Äldreomsorg – 3 100 tkr
  Beräknad effekt av handlingsplan för äldreomsorg 500 tkr
  Funktionshinderomsorg 500 tkr
  Individ- och familjeomsorg 0 tkr

  Summa – 1 450 tkr

  Avvikelser jämfört med budget gällande flyktingverksamheten är 4 500 tkr.

  Ombyggnad av demensavdelning på Kärrsgården
  Idag strider Habo kommuns demensboende mot de nationella riktlinjerna. Nu består boendet utav tre avdelningar och dessa är inte lämpliga för dementa. En skiss har tagits fram och förslaget är att det blir fyra avdelningar med nio till elva boende. Totalt blir det några färre platser än idag men detta ses inte som ett problem eftersom det idag alltid finns flera lägenheter tomma. Tekniska har räknat och uppskattat kostnaden, mellan tumme och pekfinger, till 11 mnkr. Förslaget skickas vidare till budgetberedningen.

  Budget
  Förslaget till budget ligger inom den ram som tilldelats av kommunfullmäktige i juni 2016.

  Detta innebär att socialnämnden måste spara cirka 3,3 mnkr inom äldreomsorgen.

  Förvaltningen föreslår följande besparingar:
  – sänkt bemanning demens från 0,76 till 0,74 årsarbetare per plats (0,4 mnkr)
  – sänkt bemanning somatik från 0,74 till 0,70 årsarbetare per plats (0,7 mnkr)
  – sänkt bemanning inom hemtjänsten för att nå 65 procent effektivitet (1,2 mnkr)
  – förändrade taxor, bland annat hemsjukvårdsavgift och timtaxa i hemtjänsten ger ökade intäkter och minskad efterfrågan (0,4 mnkr)

  När det gäller flyktingverksamhetens budget och Migrationsverkets planerade sänkning av ersättningen för ensamkommande barn så måste man för att få ekonomisk balans i verksamheten sänka kostnaderna med cirka 2,4 mnkr. Detta kommer göras genom att bland annat omvandla HVB-hem till så kallade stödboende, som har lägre bemanning än HVB-hemmen och se över kostnader för myndighetsutövning samt avsluta externa placeringar.

  Olle Moln Teike (SD) yrkar att de föreslagna besparingarna om 2 700 tkr inom äldreomsorgen inte ska genomföras samt att avgifterna inte ska ändras. Istället ska besparingarna om 2 700 tkr ske inom flyktingverksamheten. Budgetförslaget röstades igenom av de övriga partierna.

  Olle Moln-Teike och Mari Larsson SD Habo

 • KOMMUNSTYRELSEN 14 SEPTEMBER

  Av joakim.lillamon den 15 september, 2016
  0

  Motionen om hundrastgård, det blev bifall, och SD är positiva till denna motion. Moderaterna var emot var vänsterliberalerna står vet vi ej, de har ingen plats i kf.
  Habos första medborgarförslag behandlades Gröne vägens skola. SD vill gå på medborgarnas förslag över 800 namn underskrifter har inkommit. Jag begärde votering.
  Tyvärr förlorade SD. 9 röster för avslag, 1 avstod, samt 1 SD som stödjer medborgarförslaget.
  Ekonomisk uppföljning resultatet för 2016 ser ut att öka till 18 miljoner.
  Det togs beslut att kommunen skall införa 2 årsbudget.

  Återremissen projektet ”arbetsglädje ger bra arbetsmiljö” skickades vidare till socialnämnden.

  Morgan Malmborg

 • Byggnadsnämnden den 8 september

  Av joakim.lillamon den 14 september, 2016
  0

  Mötet började med att vi tog bort ett parkeringsförbud på villagatan. Detta för att inte anses vara behövligt längre på grund av ändrad verksamhet. Vi godkände ett bygglov på landsbygden och gav delegation om ett annat.

  Vi godkände ett bygglov för ett lagertält i Brandstorp.

  Ärendet om pendelparkering dök upp igen och denna gång var lösningen med cykelbana/gångbanan betydligt bättre samt att dom hade utökat antal p platser.
  Första rivningslovet gick igenom det var en gammal skolbyggnad ute i Fagerhult. Hembygdsföreningen hade inget att invända mot det.
  Utöver det var det lite budget och mål/visioner som visar på rätt bra siffror.

  Till sist fick vi lite information från styrgruppen för översiktsplanering. Dom skulle ha fokus på bostadsbyggnationen. Vilket man kan antas bero på det kommande ansvaret för nyanlända.

  Olle Moln-Teike SD Byggnadsnämnden

 • Hans Jarstig gör sig löjlig

  Av joakim.lillamon den 8 september, 2016
  0

  Insändare Jag är mycket medveten om att vissa beslut har delegation till våra tjänstemän.

  Publicerad 8 sep 2016 07:00

  Replik på Hans Jarstigs insändare 24/8

  Felet är att informationen till oppositionen (SD) inte finns. Att satsa 700 000 kronor på en integrationssatsning är bortkastade pengar så länge Jarstig tillsammans med övriga femklövern som styr Habo vill ta emot 60-100 nyanlända per år.

  Jarstig gör sig bara löjlig när han påstår att jag och SD är främlingsfientliga. Det vi motsätter oss är den oansvariga politik som bedrivits. Men nu har nästan alla partier tagit efter SD:s politik, även KD. Men Jarstig verkar vara helt världsfrånvänd. Det Jarstig har visat som socialnämndens ordförande är att han för en äldrevårdsfientlig politik. Nu vill han först säga upp personal men inte nog med det, han chockhöja vissa avgifter för våra äldre bland annat de som behöver hjälp med matinköp med en höjning från cirka 200 kronor till 1 200 kronor i månaden.

  Jarstig säger att jag far med osanning när jag säger att kommunen investerat för cirka 35 miljoner till flyktingbostäder. Så nämner han Ringvägen HVB 13,8 miljoner, Västersol 4,3 miljoner, medan han medvetet vill glömma att alla övriga partier planerar att bygga 20 modulbostäder för 14 miljoner. Sedan finns fler investeringar på bland annat Hovslagargatan.

  Jag får dock erkänna att jag hade lite fel i min tidigare insändare när jag påstod att kommunen kommer att förlora 14 miljoner på det nya ersättningssystem som det finns förslag på. Regeringen vill sänka från 1900 kronor per dygn till 1350 kronor per dygn för alla barn under 18 år och alla mellan 18-20 till 750 kronor dygnet. Denna sänkning kommer innebära att bidragen för våra ensamkommande kommer att sänkas från 45 miljoner till 30 miljoner, alltså en sänkning med hela 15 miljoner. Personalen på våra HVB-hem måste omedelbart minskas. SD hade detta förslag redan i budgeten för 2016. Vi vill flytta över pengar till äldreomsorgen samt skolan. Det är en skam att våra äldre och dementa har lägre bemanning än våra ensamkommande.

  Morgan Malmborg

  http://www.jp.se/article/hans-jarstig-gor-sig-lojlig/

 • Ett steg i fel riktning

  Av joakim.lillamon den 8 september, 2016
  0

  Insändare Tafsa inte-armband ska delas ut enligt JP:s artikel från den 18 augusti.

  Publicerad 29 aug 2016 06:50

  Vad har hänt med den svenska polismyndigheten, att dela ut kaffe och grilla korv med vandaler till att nu dela ut armband för att komma till bukt med denna nya våg av sexualöverfall på offentliga evenemang.

  Tror man på riktigt att detta hjälper? Nej ursäkta jag såg att du hade ett armband på dig, då får man inte tafsa.

  Skulle man inte ha ett armband är det då fritt fram? Nej, självklart inte.

  Det är så utomordentligt bortom all logik att tro att någon som har intentionen av att begå en sådan handling skulle ändra sig på grund av ett armband som säger att man inte ska göra det. Skulle det vara på det viset skulle man ju bara kunna trycka upp armband som förbjuder alla negativa handlingar, då hade vi inte behövt ha poliser.

  Slösa inte med polisresurserna. Dom behövs på annat håll. Att en kvinna ska behöva bära ett armband för att visa att man inte är ett lovligt byte är så kolossalt fel. Man borde satsa på att sätta handbojor på de individer som begår övergrepp istället. Detta är ett steg i helt fel riktning.

  Olle Moln-Teike

  http://www.jp.se/article/ett-steg-i-fel-riktning/